Category Archives: Nezaradené

Informácia pre študentov

Vážení študenti,

podľa “Zmluvy o ubytovaní”, ktorú ste uzavreli, ste sa zaviazali, že budete ubytovaní v študentskom domove do konca študijného programu. Pokiaľ sa chcete zo študentského domova predčasne odubytovať ( odstúpiť od zmluvy o ubytovaní) a neskončili ste ani neprerušili štúdium, ste v zmysle čl. III odst. 2 písm. e) zmluvy o ubytovaní povinní nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným odubytovaním.

V praxi to znamená, že študent si za seba môže nájsť náhradu, ktorou môže byť osoba rovnakého pohlavia:
– študent STU, ktorý nemá pridelené ubytovanie na žiadnom ŠD,
– študent inej vysokej školy
– cudzia osoba vo veku od 18 – do 26 rokov.

V prípade, že študent nenájde za seba náhradu, tak je povinný platiť cenu za ubytovanie až do konca štúdijného programu – napr. pokračujúci študenti musia platiť za ubytovanie štandardne až do konca júna.

Odubytovať sa ( odstúpiť od zmluvy o ubytovaní ) bez náhrady na ubytovanie alebo bez platenia za ubytovanie je možné len v prípade, ak ste ukončili alebo prerušili štúdium a v takom prípade je potrebné poslať e-mailom potvrdenie z fakulty na Ubytovací referát. Ubytovací referát

Voľby do predsedníctva RUŠ ŠD Mladosť na akad. rok 2022/23

Predseda RUŠ ŠD Mladosť vyhlasuje voľby do predsedníctva Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť pre akademický rok 2022/23, ktoré sa budú konať v dňoch 9.11. o 19:00 (vrátnica CD) a 10.11. o 19:00 (vrátnica AB)

Viac info na https://www.rus.sk/rus/volby/

Členovia komisie:

  • Juraj Stekla (predseda)
  • Sabína Szabová
  • Martin Stolár
  • Lukáš Bača
  • Emma Pochová

Voľby do RUŠ ŠD Mladosť na akad. rok 2021/22

Predseda RUŠ ŠD Mladosť vyhlasuje voľby do Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť pre akademický rok 2021/22. Viac info na https://www.rus.sk/rus/volby/

Členovia komisie:

  • Jakub Šíp (predseda)
  • Michal Olšav
  • Martin Stolár
  • Lukrécia Szilvásiová

Informácie pre študentov k ubytovaniu pri prechode na dištančnú výučbu od 5.10.2020

Ahojte, tu je aktuálne stanovisko pre študentov STU

http://bit.ly/StuCovid

Ubytovanie na internátoch Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 9. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im ŠD bude držať miesto, ktoré im zostane k dispozícii, keď sa pandemické opatrenia uvoľnia a bude možné vrátiť sa späť na inetrnáty.

Zároveň sa nemusia kompletne vysťahovať, stačí, aby si zobrali veci, ktoré potrebujú k bežnému životu či štúdiu, ostatné vybavenie si môžu v izbe nechať. Študenti, ktorí podpíšu dodatok, získajú stopercentnú zľavu na poplatok za ubytovanie v novembri a decembri 2020. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 01.01.2021, študent bude platiť vždy len za prvý mesiac daného kalendárneho štvrťroka.

FAQ:”Prečo musím zaplatiť poplatok za ponechanie izby, keď v nej reálne bývať nebudem bývať?”

Poskytnutie zľavy z ubytovania na úrovni 2/3 za štvrťročnú platbu je môžné dôvodne považovať za ekonomicky primeraný kompromis, najmä s ohľadom na potrebu udržiavať internáty v prevádzke aj počas karantény. V prípade, že študent na túto ponuku nebude reflektovať, stále má aj druhú možnosť odubytovať sa z internátu.

“Naozaj musím odísť už teraz? Čo ak sa rozhodnem ostať na internáte?”

Neopustením ubytovacieho zariadenia STU sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb. Je totiž pravdepodobné, že v krátkom čase môže nastať jeden z týchto scenárov:Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o uzavretí internátov (všetci študenti budú musieť odísť).Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe (brány sa uzavrú, študenti ostanú na izbách v karanténe).Rektor vydá pokyn na uzavretie internátov (podobne ako v marci 2020).

Voľby do RUŠ ŠD Mladosť na akad. rok 2020/21

Predseda RUŠ ŠD Mladosť vyhlasuje voľby do Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť pre akademický rok 2020/21. Viac info na https://www.rus.sk/rus/volby/

Hlavní partneri:

 

Partneri: