Uskladnenie vecí počas leta

Informácie

Na internáte sa nachádza veľké množstvo starých chladničiek, ktoré vo veľkom množstve musí po odchode nezodpovedných ubytovaných zneškodniť vedenie internátu na vlastné náklady. To stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu byť použité efektívnejšie v prospech internátu. Vedenie internátu sa snaží podobným problémom predísť, preto prijalo potrebné opatrenia. Internát sa taktiež snaží o uľahčenie sťahovania študentov z internátu, preto ponúklo RUŠ ŠD Mladosť svoje priestory na uskladnenie vecí ubytovaným študentom.

Možnosti pre ubytovaných

  • odvoz spotrebičov a vecí domov
  • využitie služby ponúkanej RUŠ ŠD Mladosť

Služba ponúkaná RUŠ ŠD Mladosť

Uskladnenie vecí vo vymedzených priestoroch ŠD Mladosť počas letných mesiacov (júl, august a časť septembra) za poplatok.

Výška poplatku

  • chladnička 5€
  • mikrovlnná rúra, kreslo a tlačiareň 3€
  • varná kanvica prípadné iné drobné spotrebiče, krabica a vešiak 2€

Výška poplatku je stanovená bez ohľadu na dĺžku trvania uskladnenia danej veci.

Využitie poplatku

Peniaze sa využijú pre činnosť RUŠ ŠD Mladosť (náklady na tlač, propagáciu akcií, samotné organizovanie akcií…).

 Odovzdanie a vyzdvihnutie vecí

Odovzdanie bude možné v určených časoch a dátumoch. Tieto informácie budú na našom webe a facebooku. Vyzdvihnutie po prázdninách taktiež spresníme na našej webovej stránke a facebooku. Vyzdvihnutie je možné avšak najneskôr do 30.9. daného roka.

Podmienky využitia služby

Je nutné zaplatiť príslušný poplatok a vyplniť dvakrát „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“. Jeden protokol ostáva pre účely RUŠ ŠD Mladosť, druhý protokol zostáva študentovi. Tento protokol je potrebné priniesť pri vyzdvihnutí vecí. 

Postup pri odovzdaní

V dňoch na to určených, bude možné odloženie vecí vo vyhradených priestoroch ŠD Mladosť. Počas týchto dní a v určených časoch, bude v kancelárií RUŠ ŠD Mladosť (vedľa C,D vrátnice) člen RUŠ ŠD Mladosť. Na tomto mieste treba nahlásiť odloženie danej veci. Vyplní sa „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ a zaplatí sa určený poplatok. Pre vyplnenie protokolu sú potrebné tieto údaje, meno, priezvisko, ID, telefón a email. Následne sa kontroluje daná vec, či spĺňa všetky stanovené podmienky. Ak áno, daná vec sa prevezme na uskladnenie do určeného priestoru. Treba si zabezpečiť aj samotné dopravenie vecí do týchto priestorov, tieto služby nezabezpečujeme.

Podmienky pre odovzdávajúce veci

U všetkých elektrických spotrebičov sa pred uskladnením skontroluje ich funkčnosť. V prípade uskladňovania spotrebičov v zabalených krabiciach, ktoré sú dostatočne zalepené sa nekontroluje ich funkčnosť. Avšak, v tomto prípade nezodpovedáme za prípadnú nefunkčnosť spotrebiča po vyzdvihnutí.

Chladničky prijímame len kompletne rozmrazené, vyčistené, vysušené a nepoškodené.

Kreslo odporúčame vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Inak nezodpovedáme za poškodenie.

Krabica musí byť dostatočne pevná a tiež zalepená. V prípade veľkých rozmerov krabice, člen RUŠ ŠD Mladosť môže vyžadovať primerane zvýšený poplatok.

Vešiak musí byť dostatočne zabalený, prípadne zalepený proti poškodeniu.

Všetky tieto uvedené podmienky člen RUŠ ŠD Mladosť pri preberaní poctivo skontroluje.

Záverečné informácie

Odovzdanie veci mimo určených dní je možné po vzájomnej dohode medzi oboma stranami. Prebratie vecí je možné len do konca septembra. Avšak, v zvláštnych prípadoch si študent môže prísť po veci neskôr. V oboch prípadoch je nás potrebné kontaktovať emailom. Po uplynutí tejto doby všetky neprevzaté veci pripadajú organizácií RUŠ ŠD Mladosť.

V prípade záujmu uskladnenia vecí, ktoré nie sú uvedené vyššie je potrebné nás opätovne kontaktovať emailom.

Ak počas celých dvoch letných mesiacov (júl, august a časť septembra) zostane na bunke ubytovaný aspoň jeden študent, chladnička môže zostať v priestoroch bunky.

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Hlavní partneri:

 

Partneri: