Rezervácie a prenechávanie izieb

Termíny rezervácií pre akademický rok 2014/2015:

1. kolo rezervácií: od 2014-06-15 00:00:00 do 2014-06-30 23:59:59
2. kolo rezervácií: od 2014-07-01 00:00:00 do 2014-07-31 23:59:59
schvaľovanie rezervácií
3. kolo rezervácií: od 2014-08-02 00:00:00 do 2014-08-09 23:59:59
schvaľovanie rezervácií a prideľovanie izieb (budúci prváci po zápise na štúdium)
4. kolo rezervácií: od 2014-08-11 00:00:00

Modul rezervácií izieb umožňuje študentom prvého a druhého stupňa štúdia:

  • v 1. kole si podať rezerváciu na izbu, ktorú eviduje informačný systém na ubytovacích oddeleniach internátov ako súčasnú izbu študenta alebo na izbu, ktorú niekto študentovi prenechal (študent si môže vybrať či si rezervuje vlastnú alebo niektorú z prenechaných izieb)
  • v 1. kole prenechať izbu, ktorú eviduje informačný systém na ubytovacích oddeleniach internátov ako súčasnú izbu študenta (prenechať izbu je možné len osobám s rovnakým pohlavím ako je osoba, ktorá izbu prenecháva pričom cieľová osoba musí študovať na fakulte, ktorej študenti môžu byť ubytovaní na internáte z ktorého sa izba prenecháva)
  • v 2. kole si rezervovať ľubovoľnú izbu (maximálne 5) na internátoch, na ktorých má fakulta na ktorej študent študuje pridelené ubytovacie kapacity (mužskú izbu si môžu rezervovať len muži, ženskú izbu si môžu rezervovať len ženy)

novonastupujúcim študentom (budúcim prvákom):

  • v 3. kole si rezervovať izbu, ktorá je vyhradená pre možnosti rezervácie budúcim prvákom na STU (izbu je umožnené rezervovať si len na internátoch, na ktorých má príslušná fakulta na ktorú študent nastupuje pridelené ubytovacie kapacity; mužskú izbu si môžu rezervovať len muži, ženskú izbu si môžu rezervovať len ženy); rezerváciu izby je možné vykonať až po zápise na štúdium z dôvodu, že kapacity na jednotlivých internátoch STU sú rozdelenené presne podľa fakúlt a pred zápisom nie je známe či študent nastúpi resp. na ktorú fakultu nastúpi (študent môže byť prijatý na viacero fakúlt súčasne)

všetci študenti, ktorým nebola schválená rezervácia:

  • v 4. kole si rezervovať ľubovoľnú izbu s voľnou kapacitou (bez patričného počtu schválených rezervácií) na internátoch, na ktorých má fakulta na ktorej študent študuje pridelené ubytovacie kapacity (mužskú izbu si môžu rezervovať len muži, ženskú izbu si môžu rezervovať len ženy); rezervácia v tomto kole bude okamžite automaticky schválená

Rezerváciu z ktoréhokoľvek kola je možné kedykoľvek zrušiť pokiaľ o nej ešte nebolo rozhodnuté (schválená/zamietnutá).

Spôsob schvaľovania rezervácií:

  • rezervácia bude schválená len študentovi, ktorý dostal pridelené ubytovanie v zmysle platných kritérií pre daný akademický rok
  • v prípade ak si študent rezervoval viac ako jednu izbu, sa pri schvaľovaní rezervácie pre daného študenta budú uvažovať izby podľa ČASU podania rezervácie (prvá rezervovaná izba bude mať najvyššiu prioritu, posledná najnižšiu)
  • rezervácia pre konkrétnu izbu sa schvaľuje podľa ČASU podania rezervácie (prvá osoba, ktorá si rezervovala izbu bude mať najvyššiu prioritu, posledná najnižšiu – pokiaľ to nie je v rozpore s predchádzajúcim bodom)

Hlavní partneri:

 

Partneri: