Štatút

 

Článok 1

Právomoc a pôsobnosť Rady ubytovaných študentov:
Rada ubytovaných študentov študentského domova (ďalej len RUŠ) reprezentuje študentov ubytovaných v študentskom domove (ďalej len ŠD) Slovenskej technickej univerzity (ďalej len STU) v oblasti ubytovania , stravovania , športového a kultúrneho vyžitia.
RUŠ je poradným orgánom vedúceho správy ŠD.
RUŠ zaujíma stanoviská a pripomienkuje materiály vedenia študentského domova v oblastiach podľa bodu 1 tohto článku.
RUŠ pri získavaní informácií v oblastiach svojej činnosti postupuje v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a Metodickým pokynom o slobodnom prístupe k informáciám.
RUŠ s vedením ŠD prerokováva návrhy na sankcie za porušenia ubytovacieho poriadku.
Vedenie ŠD poskytne RUŠ v primeranom rozsahu miestnosť pre jej činnosť.

 

Článok 2

Členovia RUŠ
RUŠ sa skladá z piatich volených zástupcov ubytovaných študentov. Predseda je volený vždy na ustanovujúcom zasadnutí RUŠ, v prípade uvoľnenia z funkcie, v priebehu funkčného obdobia.
Predsedovia RUŠ študentských domovov STU tvoria Radu predsedov RUŠ, ktorá je poradným orgánom riaditeľa účelového zariadenia ŠDaJ STU. Predsedovia RUŠ si volia svojho predsedu.
Rada predsedov RUŠ sa vyjadruje najmä:
k Ubytovaciemu poriadku ŠD STU,
k Zmluve o ubytovaní,
k cenám za ubytovanie na ŠD pre študentov,
k Zásadám pre ubytovanie študentov,
k hospodáreniu s nebytovými priestormi na ŠD.

Jej zasadnutie zvoláva riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU podľa potreby, resp. ak ho o to požiadajú aspoň traja predsedovia RUŠ.

Funkčné obdobie členov RUŠ je jeden rok, od 1. novembra do 31. októbra.
Členstvo v RUŠ zaniká:
ukončením ubytovania v príslušnom ŠD,
ukončením alebo prerušením štúdia,
odstúpením, ktoré písomne oznámi členom RUŠ a vedúcemu správy príslušného ŠD,
odvolaním nadpolovičnou väčšinou členov RUŠ,
odvolaním v prípade, že odvolávaný nereprezentuje záujmy ubytovaných študentov,
uplynutím funkčného obdobia,
úmrtím.
neospravedlnenou neúčasťou na troch zasadnutiach RUŠ.

 

Článok 3

Voľby do RUŠ
Do RUŠ príslušného ŠD môže kandidovať každý študent ubytovaný v príslušnom ŠD.
Voľby členov RUŠ súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj ich harmonogram vyhlasuje RUŠ najmenej mesiac pred uplynutím funkčného obdobia RUŠ.

V prípade, že nieje náhradník po zániku mandátu člena RUŠ, doplňujúce voľby RUŠ vyhlási najneskôr dva týždne po ukončení pôsobnosti člen a RUŠ.
Volebná komisia je minimálne trojčlenná a jej členom môže byť ktorýkoľvek študent ubytovaný v príslušnom ŠD okrem kandidátov do RUŠ.
Členov volebnej komisie menuje RUŠ nadanom ŠD.
Voličom je každý študent ubytovaný v príslušnom ŠD, pričom má jeden hlas.
Voľby sú tajné a trvajú dva dni. Výsledky volieb zverejní Volebná komisia najneskôr deň po ukončení volieb.
O výsledku volieb päťčlennej rady rozhoduje počet hlasov jednotlivých kandidátov. V prípade rovnosti hlasov na piatom voliteľnom mieste sa koná druhé kolo volieb a to medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov. Nezvolení kandidáti sa stávajú náhradníkmi a to v príslušnom poradí.

 

Článok 4

 

Prvé zasadanie zvoláva a riadi bývalý predseda alebo člen RUŠ.
Zasadanie RUŠ zvoláva jej predseda podľa potreby, minimálne však raz mesačne. Zasadanie je verejné a zápisnica z neho je zverejnená.
Na žiadosť vedúceho správy ŠD sa koná mimoriadne zasadanie.
RUŠ je uznášania schopná, ak sú prítomní minimálne traja členovia RUŠ. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných.
V prípade rovnosti hlasov má predseda RUŠ dva hlasy.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

Prvé voľby RUŠ vyhlási a zabezpečí študentská časť AS STU. Štatút RUŠ nadobúda platnosť dňom schválenia v AS STU.

V Bratislave 27.06.2005

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Rektor STU

predseda Rady riaditeľ ÚZ
predsedov RUŠ ŠDaJ STU

Hlavní partneri:

 

Partneri: