Platba za ubytovanie v novom roku!

Platba za ubytovanie pre mesiace január a február je od 01.01 do 28.02, so splatnosťou 25.01. v danom roku. Úhrady za 3. platobné obdobie musia byť realizované až v januári a to z dôvodu časového rozlíšenia výnosov v účtovníctve ubytovateľa.

Vaša RUŠ ŠD Mladosť

Doregulácia kúrenia

Oznamujeme Vám, že dňa 02.0 1. 2017 (pondelok) na blokoch B3-B4 sa bude na izbách doregulovávať kúrenie – radiátory.

vedenie ŠD Mladosť

Oznam o bezpečnostných opatreniach počas Vianočných sviatkov

Počnúc 16:00 hod. dňa 23.12.2016, do 06:00 hod. ráno dňa 2.1.2017 bude upravený režim vstupu do objektu ŠD Mladosť z dôvodu zamedzenia pohybu tu neubytovaných osôb.

Vstup bude povolený len na základe platnej legitimácie ubytovaného pre rok 2016/2017, súčasne s platným občianskym preukazom, resp. indexom. Vpúšťanie do objektu bude uskutočňovaný cez hlavné vchody do objektov A-B a C-D. V týchto dňoch bude povolený vstup v čase od 22:00 hod. do 5:00 hod. ráno len v každú celú hodinu v trvaní cca. 10-15 min. Je preto nutné, aby ste si príchody a odchody podľa týchto časov prispôsobili! Návštevy v týchto dňoch sú povolené v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. Tieto budú zaznamenané v knihe návštev na vrátniciach jednotlivých blokov po predložení preukazu totožnosti /občiansky preukaz, pas/ a zároveň sú si navštívení povinní prísť túto návštevu osobne na vrátnicu vyzdvihnúť! Nedodržaním týchto zásad nebude vstup do objektu umožnený!

Všetky tieto opatrenia slúžia na zvýšene bezpečnosti a ochrany majetku ubytovaných, ako aj majetku študentského domova.

vedenie ŠD Mladosť

Hygienická kontrola, bloky B

Dňa 7.12.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách a kuchynkách na blokoch B, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť

Technická kontrola

Oznamujeme Vám, že dňa 7. 12. 2016(streda) na internáte, bloky A a bloky B3-B4,  bude prebiehať na izbách pravidelná štvrťročná kontrola EPS a HSP. Zároveň prebehne kontrola odstraňovania vád a nedorobkov po kolaudácii. Prítomnosť na izbách nie je nutná. Za prípadné obmedzenia sa ospravedlňujeme.

vedenie ŠD Mladosť

Hlavní partneri:

 

Partneri: