Projekt – živá študovňa

Studovne

Viac informácií tu.

Sme tu pre Vás?!

Nakoľko sme dostali “obrovské” množstvo emailov s nápadmi, ideami a myšlienkami na zlepšenie života na ŠD Mladosť, tak sme prišli s niečim novým a ľahším na zjednodušenie spolupráce…pomocou dotazníka!!! Link ⇓ Vopred ďakujeme 🙂

https://docs.google.com/forms/d/19rx2MCOodqkjFyj1Xne595BEcVqBeZwoKIbDcCziiTI/viewform

Dotaznik

Pokyny k ukončeniu ubytovania v akademickom roku 2015/2016

Vážení študenti,

pre zabezpečenie bezproblémového ukončenia ubytovania v akademickom roku 2015/2016 je nevyhnutné dodržať nasledovné pokyny:

1. Študenti, ktorí nekončia štúdium štátnou skúškou, majú v Ubytovacom programe nastavené ubytovanie v zmysle Harmonogramu akademického roka, vydaného dekanom príslušnej fakulty (ďalej len „Harmonogram“) do 1.7.2016. V tento deň končí študentovi v zmysle Zmluvy o ubytovaní nárok na ubytovanie a je povinný sa odubytovať z príslušného ŠD.

2. Platbu za platobné obdobie máj, jún 2016, ako aj alikvotnú časť za mesiac júl 2016 je potrebné uhradiť do 02.5.2016 (najneskôr v tento deň musí byť platba pripísaná na našom účte).

3. Aktuálny stav konta si každý študent môže skontrolovať v Rezervačnom systéme https://ubytovanie.stuba.sk/ v záložke „Rezervácie a ubytovanie – platba bytného – stav“, kde Vám bola vygenerovaná faktúra za máj, jún 2016, ako aj faktúra za 1 deň ubytovania v mesiaci júl 2016.

4. V prípade, že sú na konte študenta vykázané nedoplatky (viď upomienka), je študent povinní uhradiť ich pred odubytovaním sa z ŠD.

5. Študenti končiacich ročníkov Bc. štúdia (3., resp. 4.roč.) a študenti 2. ročníka. Ing. štúdia, resp.Mgr. (štúdium končia štátnou skúškou) majú v zmysle Zmluvy o ubytovaní nárok na ubytovanie do dátumu poslednej štátnej skúšky. Nakoľko sa štátnice konajú vo viacerých dňoch, nie je možné vopred určiť presný dátum ukončenia ubytovania. Z tohto dôvodu bol v Ubytovacom programe, ako deň ukončenia ubytovania, nastavený posledný možný termín konania štátnej skúšky, uvedený v Harmonograme. Ak má ale študent štátne skúšky skôr ako je posledný deň ich konania, nárok na ubytovanie mu končí v tento deň, kedy je povinný sa z príslušného ŠD aj odubytovať, pričom ubytovanie uhradí len v alikvotnej čiastke do dátumu konania jeho štátnic. Študent je povinný sám si vypočítať alikvotnú časť ceny za ubytovanie (ďalej len „bytné“).

Vzor výpočtu

Ukončenie ubytovania v Ubytovacom programe = 22.6.2016 (posledný deň štátnic napr. SvF,FIIT);

Dátum konania štátnej skúšky = 22.6.2016;

Predpis bytného na 2 mesiace = 168,80 €;

Počet dní v tomto platobnom období máj, jún = 61;

Počet dní nároku na ubytovanie v danom platobnom období = 53 (máj = 31, jún =22);

Výpočet alikvotnej čiastky bytného

Predpis bytného / počet dní v platobnom období * počet dní ubytovania, t.j.

168,80 € / 61 dní * 53 dní = 146,66 €;

Splatnosť bytného = 02.05.2016

6. Študenti, ktorí majú termín konania štátnej skúšky až v mesiaci júl 2016, uhradia bytné za mesiace máj, jún a alikvotnú časť za mesiac júl 2016 v stanovenom termíne, t.j. do 02.05.2016. Študenti sú povinní sami si vypočítať alikvotnú čiastku bytného za mesiac júl 2016.

Vzor výpočtu

Dátum konania štátnej skúšky = 14.7.2016;

Predpis bytného na 2 mesiace = 146,28 €;

Počet dní v platobnom období júl, august = 62;

Počet dní nároku na ubytovanie v danom platobnom období = 14

Výpočet alikvotnej čiastky bytného za mesiac júl

146,28 € / 62 dní * 14 dní = 33,03 €;

Splatnosť bytného za mesiac júl = 02.05.2016 spolu s bytným za mesiac máj, jún 2016

7. Doktorandi majú v Rezervačnom systéme vygenerované faktúry za platobné obdobie máj, jún 2016 a aj júl, august 2065 (t.j. ubytovanie do 31.8.2016). Faktúra za posledné platobné obdobie (júl, august 2016) je splatná 15.6.2016.

Spoločné ustanovenia

8. Ak sa študent nestihne odubytovať v deň, kedy mu končí nárok na ubytovanie („nekončiaci“ študent 1.7.2016 a „končiaci“ študent v deň jeho štátnej skúšky), je povinný odubytovať sa nasledujúci pracovný deň. Platbu za ubytovanie (kedy už nie je študentom) uhradí v zmysle platného Cenníka pre podnikateľskú činnosť v hotovosti na príslušnom ŠD.

9. Odubytovanie z ŠD je možné len v pracovné dni počas úradných Ak deň odubytovania pripadne na piatok, študent je povinný odubytovať sa v tento deň alebo v nasledujúci pracovný deň, t.j. v pondelok, pričom cenu za ubytovanie bude hradiť v zmysle vyššie uvedeného bodu 8.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne stavu konta alebo termínu odubytovania kontaktujte nižšie uvedené zodpovedné osoby podľa príslušných ŠD.

ŠD SVORADOV a ŠD DOBROVIČOVA

Elena TROCHTOVÁ , e-mail: elena.trochtova@stuba.sk,

0918 664 010

ŠD J.HRONCA a N.BELOJANISA a ŠD AKADEMIK

Mgr. Alena CULINKOVÁ, e-mail: alena.culinkova@stuba.sk,

0918 664 002

ŠD MLADÁ GARDA a ŠD MLADOSŤ

Daria VRECNÍKOVÁ, e-mail: daria.vrecnikova@stuba.sk,

0918 664 049

Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ STU

Oznam o režimových opatreniach nad rámec ubytovacieho poriadku počas Veľkonočných sviatkov

Počnúc 16:00 hod. dňa 24.3.2016 /štvrtok/ do 06:00 hod. dňa 29.3.2016 /utorok/ bude sprísnený režim vstupu do objektu ŠD Mladosť z dôvodu zamedzenia pohybu tu neubytovaných osôb. Vstup bude povolený len na základe platnej legitimácie ubytovaného pre rok 2015/2016, súčasne s platným občianskym preukazom. Vpúšťanie do objektu bude uskutočňovaný cez hlavné vchody do objektov A-B a C-D. V týchto dňoch bude povolený vstup v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. len v každú celú hodinu v trvaní cca. 10-15 min. Je preto nutné, aby ste si príchody a odchody podľa týchto časov prispôsobili.

Návštevy v týchto dňoch sú povolené v čase od 8:00 hod do 22:00 hod. Tieto budú zaznamenané v knihe návštev na vrátniciach jednotlivých blokov po predložení preukazu totožnosti /občiansky preukaz, pas/ a zároveň sú si navštívení povinní prísť túto návštevu osobne na vrátnicu vyzdvihnúť! Nedodržaním týchto zásad nebude vstup do objektu umožnený!

Všetky tieto opatrenia slúžia na zvýšene bezpečnosti a ochrany majetku ubytovaných študentov, ako aj majetku študentského domova.

vedenie ŠD Mladosť

Hygienická kontrola, bloky A – B

Dňa 23.03.2016 (streda) sa uskutoční hygienická kontrola na izbách na blokoch A – B, v čase od 9,00 – 12,00 hod. Kontrola bude uskutočnená v spolupráci s RUŠ ŠD Mladosť.

prevádzkový úsek
ŠD Mladosť.

Hlavní partneri:

 

Partneri: